محصولات

فیلترها :
دستگاه QuantStudio 5 Real-Time PCR

دستگاه ریل تایم پی سی آر QuantStudio 5 Real-Time PCR System

دستگاه ترمال سایکلر MiniAmp Plus Thermal Cycler

دستگاه ترمال سایکلر MiniAmp Plus Thermal Cycler

VeritiPro™ Thermal Cycler دستگاه ترمال سایکلر

دستگاه ترمال سایکلر VeritiPro Thermal Cycler