محصولات

فیلترها :
دستگاه نانو دراپ NanoDrop OneC Microvolume UV-Vis Spectrophotometer

دستگاه اسپکتروفتومتر NanoDrop OneC

دستگاه StepOnePlus Real-Time PCR System

دستگاه ریل تایم پی سی آر StepOnePlus Real-Time PCR System

دستگاه QuantStudio 5 Real-Time PCR

دستگاه ریل تایم پی سی آر QuantStudio 5 Real-Time PCR System

دستگاه ترمال سایکلر MiniAmp Plus Thermal Cycler

دستگاه ترمال سایکلر MiniAmp Plus Thermal Cycler

VeritiPro™ Thermal Cycler دستگاه ترمال سایکلر

دستگاه ترمال سایکلر VeritiPro Thermal Cycler